ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์Welcome_1.html