วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

Chiang Mai College of dramatic arts

 
 

        ศิลปะ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชาติ  โดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น ล้วนมีควางงดงามและ มีคุณค่ายิ่งสมควรที่เราชาวไทยจะได้ช่วยกันธำรงรักษาไว้ และส่งเสริมให้เป็ฯแบบแผนต่อไป ปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามา และมีอิทธิพล ทำให้ศิลปวัฒธรรม พื้นเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลง จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไข โดยการให้การศึกษาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต ให้มีความรู้ ความเข้าใจมีทัศนคติที่ถูกต้อง และดีงามต่อศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทย   กรมศิลปากร มีนโยบายที่จะขยายการศึกษาด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

          1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรีให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น สามารถผลิตครู ศิลปิน และบุคลากรทางศิลปะให้มีคุณภาพได้้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นทางภาคเหนือและประเทศ 

          2. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี แก่เยาวชนทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน รวมหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

        จังหวัด เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของดินแดนล้านนาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณม ีศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมาย และเป็นจังหวัดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในภาคเหนือ จึงได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้ง โรงเรียนนาฏศิลป์ส่วนภูมิภาคขึ้นเป็น แห่งแรก เรียกชื่อว่า โรงเรียนนาฏศิลปเชียงใหม่  โดยเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์ส่วนภูมิภาค แห่งแรก เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2514 โดยอาศัย      ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นสถานที่เรียน มีนางสาวประนอม ทองสมบุญ เป็นอาจารย์ใหญ่ และเชิญผู้ชำนาญ ทางด้านศิลปะพื้นเมืองมาสอนวิชาศิลปะพื้นเมือง รับนักเรียน   ที่จบชั้นประถมปีที่ 7 เข้าเรียนในระดับ นาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 4 จำนวน 143 คน แยกสาขาเรียนเป็นสาขานาฏศิลป์ไทย สาขาดุริยางค์ไทย และเครื่องสายไทย และสาขาคีตศิลป์ไทย ต่อมาในปีพุทธศักราช 2516 กรมศิลปากร ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง โรงเรียนนาฏศิลปเชียงใหม่  ขึ้นที่ วัดสังกา(ร้าง) ถนนสุริยวงค์ ซอย 2 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ย้ายมาเรียนในปีการศึกษา 2517 โดยเปิดสอนหลักสูตร ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น และระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางในปีการศึกษา 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะ โรงเรียนนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 โดยมี นางสาวประนอม ทองสมบุญ เป็นผู้อำนวยการคนแรก และจัดการเรียนการสอน เพิ่มเป็น 3 ระดับชั้น คือ

            - ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น รับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 1-3 รวม 3 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ วุฒิประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น

            - ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง รับผู้ที่จบจากระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3 และผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเรียนในระดับ นาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 1-3 รวม 3 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา 

               จะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง

          3. ระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง รับผู้จบระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 3 เข้าเรียนในระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่1-2 รวม 2 ปี เมื่อสำเร็จ การศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง นักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้น ต้องเรียนทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลปะ  วิชาสามัญ เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไป ในส่วนวิชาศิลปะ นักเรียนต้องเลือกเรียนตามความถนัดวิชาใดวิชาหนึ่งใน 5 สาขาวิชา คือ

       1. สาขาวิชานาฏศิลป์โขน เฉพาะนักเรียนชาย เรียน โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง และเรียนเกี่ยวกับชุดการแสดงต่าง ๆ ทั้งนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง

       2. สาขาวิชานาฏศิลป์ละคร เฉพาะนักเรียนหญิง เรียนนาฏศิลป์ละครพระ นาฏศิลป์ละครนาง การแสดงนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นเมืองชุดต่าง ๆ

       3. สาขาวิชาปี่พาทย์ ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เรียนเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบวงปีพาทย์ เช่นระนาด ฆ้องวง กลอง ปี่ ฯลฯ การบรรเลงเพลงไทยต่าง ๆ และการจัดวงปี่พาทย์ประเภทต่าง ๆ

       4. สาขาวิชาเครื่องสายไทย ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เรียนเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรี ที่ใช้ในวงเครื่องสาย และวงดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งดนตรีที่ใช้ การบรรเลง การจัดวงเครื่องสายไทย วงพื้นเมือง ฯลฯ

       5. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เรียนเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยเดิม สำหรับประกอบการบรรเลง และการแสดงประเภทต่าง ๆ

ในปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มอีก 3 สาขา คือ

      1. สาขาดนตรีสากล ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เรียนเกี่ยวกับ การบรรเลงเครื่องดนตรีสากล

      2. สาขาคีตศิลป์สากล ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เรียนเกี่ยวกับ การขับร้องสากล

      3. สาขานาฏศิลป์สากล ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เรียนการแสดงนาฏศิลป์สากล

      วิทยาลัย นาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยน ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

       ปี การศึกษา 2546 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ระดับช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ปีที่ 1 - 3 โดยกำหนดให้เรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ และเรียนสาระการเรียนรู้วิชาชีพ

        ปี การศึกษา 2547 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ กรมศิลปากร ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ( 5 ปี ) คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรีไทย เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับวุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ.บ ) โดยรับนักศึกษาที่จบจากระดับนาฏศิลป ์ชั้นกลางเข้าศึกษาต่อ นับเป็นความก้าวหน้าทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ที่กระจายมาสู่ภูมิภาคอีกระดับหนึ่ง
          ปี การศึกษา 2550 ได้มีการ ปรับเปลี่ยนตามพระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ โดยยกฐานะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขึ้นเป็นส่วนราชการหนึ่ง ให้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน

 

ประวัติความเป็นมา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ดร.กษมา  ประสงค์เจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ดร.กษมา  ประสงค์เจริญ

Link

ระบบบริหารการศึกษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บทความน่าสนใจbthkhwam.html